Etický kódex kouča

podľa International Coach Federation (ICF)

Prvá časť: Koncepcia koučovania podľa ICF

Medzinárodná federácia koučov (ICF) podporuje vytváranie takého koučovania, ktoré uznáva klienta ako experta v jeho/jej osobnom a profesionálnom živote a verí tomu, že každý klient je kreatívny, plný nápadov a celistvý. Vychádzajúc z tohto základu, kouč je povinný:

 • Objavovať, vyjasňovať a stotožňovať sa s tým, čo chce klient dosiahnuť,
 • Podporovať klienta ku sebapoznaniu a sebaobjavovaniu,
 • Zisťovať, aké sú klientove riešenia a stratégie,
 • Poveriť klienta zodpovednosťou a dôveryhodnosťou.

Druhá časť: Definícia koučovania podľa ICF

Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života.

Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší  pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF - profesionálni kouči a kouči v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania.

Tretia časť: Základné etické princípy podľa ICF

Profesionálny prístup vo všeobecnosti

Ako kouč sa zaväzujem:

 • Vystupovať takým spôsobom, ktorý bude koučovanie ako profesiu prezentovať v pozitívnom svetle. Zdržím sa akéhokoľvek konania alebo vyhlásení, ktoré by mohli mať negatívny dopad na verejnú mienku alebo akceptovanie koučovania ako profesie.
 • Neposkytovať úmyselne žiadne verejné vyhlásenia, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo poskytovať akékoľvek nepravdivé tvrdenia v písomnej podobe, ktoré hocijakým spôsobom súvisia s koučovaním ako profesiou.
 • Rešpektovať rozličné prístupy v koučovaní.  Budem oceňovať snahu a príspevky iných a neprezentovať ich ako svoje vlastné.
 • Uvedomovať si  akékoľvek nástrahy, ktoré by mohli viesť ku zneužitiu môjho vplyvu, a to zneužitím podstaty koučovania a rozpoznaním spôsobu, ktorým prostredníctvom koučovania môžem ovplyvniť život iných.
 • Rozpoznať akékoľvek osobné skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť, vyvolať konflikt alebo narušiť moje profesionálne výstupy alebo profesionálne vzťahy. Ak to uznám za vhodné, vzhľadom na fakty a okolnosti, okamžite vyhľadám profesionálnu pomoc a ukončím akékoľvek plánované kroky, čo v prípade potreby môže znamenať aj prerušenie alebo ukončenie profesionálneho koučovacieho vzťahu.
 • Dodržiavať Etický kódex ICF počas všetkých tréningov a supervízií, ktoré ako tréner a supervízor súčasných a budúcich koučov budem uskutočňovať.
 • Akýkoľvek prieskum uskutočňovať a publikovať zodpovedne, pravdivo a dodržiavajúc uznávané vedecké štandardy. Môj výskum bude vždy uskutočnený až po získaní súhlasu všetkých zainteresovaných osôb, chrániac ich pritom primerane pred akýmikoľvek nástrahami a hrozbami. Akýkoľvek pokus o prieskum bude vždy vykonávaný v zmysle platných zákonov krajiny, v ktorej je prieskum uskutočnený.
 • Vytvárať, zachovávať a disponovať s akýmikoľvek záznamami, ktoré sa týkajú koučovania dôverne a zároveň dodržiavať všetky súvisiace zákony.

Profesionálny prístup ku klientom

 • Prevziať zodpovednosť za stanovenie jednoznačných, vhodných a kultúru rešpektujúcich hraníc, ktoré budú usmerňovať akýkoľvek fyzický kontakt medzi mnou a klientom.
 • Zdržať sa akéhokoľvek sexuálneho vzťahu s mojimi klientmi.
 • Dohodnúť jednoznačné pravidlá s mojimi klientmi a rešpektovať všetky dohody, ktoré boli v rámci profesionálneho koučovacieho vzťahu vytvorené.
 • Uistiť sa pred alebo počas prvého stretnutia s klientom, že chápe podstatu koučovania, dodržiavanie dôvernosti informácií, finančné dojednanie a ostatné podmienky koučovacej dohody.
 • Presne špecifikovať moju kvalifikáciu, odbornosť a skúsenosti ako kouča.
 • Úmyselne nezavádzať alebo klamať klienta o tom, čo môže získať z koučovania alebo odo mňa, ako jeho/jej kouča.
 • Neposkytovať mojim súčasných alebo potenciálnym klientom informácie, o ktorých viem alebo si myslím, že sú nepravdivé.
 • Nezneužiť žiadny aspekt môjho vzťahu s klientom pre moje súkromné, profesionálne alebo finančné zámery.
 • Rešpektovať klientove rozhodnutie o ukončení koučovania kedykoľvek počas trvania koučovacieho vzťahu. Budem pozorne sledovať, či koučovanie je pre klienta stále prospešné.
 • Podporiť klienta k zmene, v prípade, že budem presvedčený o tom, že iný kouč alebo iný expert by bol pre klienta vhodnejší.
 • Odporučiť klientovi vyhľadať služby iného profesionála, ak to uznám za vhodné a potrebné.
 • V prípade, že klient ohrozuje seba alebo iných, prijať všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby som o takomto konaní oboznámil príslušné úrady.

Dôvernosť/Súkromie

 • Rešpektovať dôvernosť informácií o klientovi, s výnimkou prípadu, že klientove želanie alebo konanie nie je povolené podľa zákona.
 • Získať klientov súhlas vždy, keď plánujem poskytnúť jeho/jej meno, referenciu alebo inú identifikačnú informáciu o tomto klientovi.
 • Získať súhlas osoby, ktorú koučujem, pred tým, ako túto informáciu zverejním iným osobám.

Konflikt záujmov

 • Vyhýbať sa situáciám, kedy môže dôjsť ku konfliktu medzi mojimi a klientovými záujmami.
 • V prípade, že ku konfliktu záujmov dôjde alebo môže dôjsť, otvorene sa priznať a diskutovať s klientom, ako s touto situáciou naložiť tak, aby z toho mal najväčší úžitok práve klient.
 • Priznám klientovi všetky očakávané náhrady, ktoré môžem získať od tretích osôb za odporučenie tohto klienta.
 • Obchodovať so službami, tovarom alebo inými nepeňažnými náhradami iba vtedy, ak to neohrozí koučovaní vzťah.

Štvrtá časť: Etický záväzok ICF

Ako profesionálny kouč, sa dobrovoľne zaväzujem, že tieto etické princípy budem dodržiavať voči mojim klientom, kolegom a tiež širokej verejnosti. Zaväzujem sa tiež dodržiavať Etický kódex ICF, zaobchádzať s ľuďmi dôstojne a brať každého, ako nezávislú a rovnocennú ľudskú bytosť a voči mojim klientom vystupovať ako dôstojný príklad týchto štandardov. Ak tento etický záväzok alebo hociktorú časť Etického kódexu ICF nedodržím, súhlasím s tým, aby ma ICF v plnej diskrétnosti vyzvala na prijatie zodpovednosti za takéto konanie. Tiež súhlasím s tým, že súčasťou mojej zodpovednosti za akékoľvek porušenie, môže byť aj strata členstva v ICF a/alebo mojej účasti v procese akreditácie.